پایتون - عملگرهای پایه

این بخش چگونگی استفاده از عملگرهای پایه در پایتون را شرح می دهد.

 عملگرهای ریاضی

مانند هر زبان برنامه نویسی دیگر، عملگرهای ضرب، تقسیم، جمع و تفریق می توانند با اعداد مورد استفاده قرار گیرند مثل:

number = 1 + 2 * 3 / 4.0

(print(number

Output: 2.5

عملگر دیگر، ٪ ( modulo ) است که باقی مانده صحیح از تقسیم را برمی گرداند. مثال:

remainder = 11 % 3

(print(remainder

Output: 2

با استفاده از تکرار عملگر ضرب می توان اعداد را به توان رساند. مثال:

squared = 7 ** 2

cubed = 2 ** 3

استفاده از عملگرها در کنار رشته ها

پایتون از عملگر جمع برای الحاق و به هم چسباندن دو رشته استفاده می کند.

"helloworld = "hello" + " " + "world

(print(helloworld

Output: hello world

با ضرب یک عدد در یک رشته، دنباله ای از آن رشته به تعداد عددی که در آن ضرب شده، ایجاد می کند:

lotsofhellos = "hello" * 10

(print(lotsofhellos

Output: hellohellohellohellohellohellohellohellohellohello

لیست ها را نیز می توان با عملگر جمع به هم پیوند داد:

[even_numbers = [2,4,6,8

[odd_numbers = [1,3,5,7

all_numbers = odd_numbers + even_numbers

(print(all_numbers

[Output: [1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8

مانند رشته ها، لیست ها را نیز می توان با ضرب در یک عدد، تکرار کرد:

(print([1,2,3] * 3

 

[Output: [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3

مثال پایانی:

در این مثال دو متغیر از ورودی خوانده می شود و هر کدام با ده مرتبه تکرار در لیستی ذخیره می شوند و در نهایت دو لیست بعد از الحاق در لیستی دیگر ذخیره می شود.

()x = object

()y = object


x_list = [x] * 10

y_list = [y] * 10

big_list = x_list + y_list


((print("x_list contains %d objects" % len(x_list

((print("y_list contains %d objects" % len(y_list

((print("big_list contains %d objects" % len(big_list


 testing code #

:if x_list.count(x) == 10 and y_list.count(y) == 10

("...print("Almost there

:if big_list.count(x) == 10 and big_list.count(y) == 10

("!print("Great

:Output

x_list contains 10 objects

   y_list contains 10 objects

   big_list contains 20 objects

...Almost there

!Great

/ 0 نظر / 11 بازدید