پایتون - لیست ها

لیست ها بسیار شبیه به آرایه ها هستند. لیست ها قابلیت ذخیره کردن هر نوع متغیری را دارند و تا بی نهایت متغیر را در خود ذخیره می کنند.لیست ها می توانند به سادگی تکرار شوند. مثلا:

[] = mylist

(mylist.append(1

(mylist.append(2

(mylist.append(3

print(mylist[0]) # prints 1

print(mylist[1]) # prints 2

print(mylist[2]) # prints 3


:for x in mylist

   print(x) # prints out 1,2,3

تلاش برای دسترسی به ایندکسی از لیست که وجود ندارد منجر به ایجاد خطا می شود:

[mylist = [1,2,3

([print(mylist[10

:Output

IndexError: list index out of range


در مثال زیر تمام مطالب مربوط به لیست ها به خوبی نمایش داده شده است:

[] = numbers

[] = strings

["names = ["John", "Eric", "Jessica


#در خطوط زیر روش دیگری برای مقداردهی لیست ها نمایش داده شده است.

(numbers.append(1

(numbers.append(2

(numbers.append(3


("strings.append("hello

("strings.append("world

#شمارش اندیس در لیست ها از صفر شروع می شود پس اندیس شماره یک به عنصر شماره دوم از لیست اشاره می کند.

[second_name = names[1


(print(numbers

(print(strings

"print("The second name on the names list is %s

(second_name %

:Output

[1,2,3]

['hello', 'world']

The second name on the names list is Eric

/ 0 نظر / 7 بازدید