پایتون - متغیرها و انواع آن ها

پایتون زبانی کاملاً شی گراست. برخلاف سایر زبان ها، شما نیازی ندارید که متغیرها و نوع آن ها را قبل از استفاده تعریف کنید چرا که هر متغیر در پایتون یک شی به حساب می آید.

 

این آموزش تعدادی از متغیرهای پایه ای در پایتون را مرور می کند:

 

اعداد

پایتون اعداد صحیح ( Integer ) و ممیز شناور ( Float ) را به خوبی پشتیبانی می کند. (البته اعداد پیچیده را هم پشتیبانی می کند که در این آموزش اشاره ای به آن نخواهد شد.)

برای تعریف یک عدد صحیح و چاپ آن، کافی است همچون خط زیر عمل کنیم:

myint = 7

(print(myint

برای تعریف یک عدد ممیز شناور می توان به یکی از دو روش زیر عمل کرد:

myfloat = 7.0

(print(myfloat


(myfloat = float(7

(print(myfloat

رشته ها

رشته ها به کمک علامت نقل قول ( " " یا ' ' ) تعریف می شوند. مانند:

'mystring = 'hello

(print(mystring


"mystring = "hello

(print(mystring

تفاوت بین این دو این است که در جاهایی که نیاز به علامت آپاستروف اس ( ' ) داریم می توان به راحتی از علامت نقل قول استفاده کرد. مانند:

"mystring = "Don't worry about apostrophes

(print(mystring

روش تعریف برای متغیرهای خاص را می توان در این سند مشاهده کرد.

عملگرهای ساده به راحتی می توانند بر روی اعداد و رشته ها اعمال شوند. مانند:

one = 1

two = 2

three = one + two

(print(three

output: 3


"hello = "hello

"world = "world

helloworld = hello + " " + world

(print(helloworld

output: hello world

اما ترکیب همزمان عملگر بر روی متغیرها و رشته ها امکان پذیر نیست:

! This will not work#

one = 1

two = 2

"hello = "hello

(print(one + two + hello

:output

(Traceback (most recent call last

 

( print(one + two + hello

'TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str

اختصاص همزمان مقدار به چندین متغیر را می توان به راحتی در یک خط انجام داد:

a, b = 3, 4

(print(a,b

نمونه کد پایان آموزش:


"mystring = "hello

myfloat = 10.0

myint = 20


testing code #

:"if mystring == "hello

(print("String: %s" % mystring

:if isinstance(myfloat, float) and myfloat == 10.0

(print("Float: %f" % myfloat

:if isinstance(myint, int) and myint == 20

(print("Integer: %d" % myint

:Output

   String: hello

   Float: 10.000000

   Integer: 20

 

/ 0 نظر / 8 بازدید